Privacy policy

. Overzicht

Deze privacyverklaring informeert u over de aard en omvang van de verwerking van zogenoemde persoonsgegevens door Welookpure Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect aan u zijn of kunnen worden gekoppeld.
De verwerking van persoonsgegevens door Welookpure kan in principe in twee categorieën worden verdeeld:

 • In het kader van de afwikkeling van de overeenkomst worden alle gegevens verwerkt die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst met Welookpure. Indien ook externe dienstverleners, zoals logistieke bedrijven, kredietbureaus of betaaldiensten bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn, worden uw daarvoor noodzakelijke gegevens

aan deze dienstverleners doorgegeven.

 • De van u in het kader van de afwikkeling van de overeenkomst verzamelde gegevens gebruiken wij

niet alleen voor de afwikkeling van de overeenkomst, maar ook om u van tijd tot tijd te informeren

over nieuwe aanbiedingen en acties.

 • Door het gebruiken van de website/applicatie van Welookpure worden er

verschillende gegevens uitgewisseld tussen uw eindapparaat en onze server. Deze kunnen ook betrekking hebben op persoonsgegevens. De zo gegevens die op deze wijze worden verzameld worden o.a. gebruikt om onze website te optimaliseren of om reclame weer te geven in de browser van uw eindapparaat.

Onze website en onze diensten zijn niet gericht op kinderen jonger dan 16 jaar;
Overeenkomstig de bepalingen van de AVG hebt u meerdere rechten die u jegens ons kunnen uitoefenen. Daartoe behoort onder andere het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde vormen van gegevensverwerking, met name gegevensverwerking voor reclamedoeleinden. De mogelijkheid om bezwaar te maken wordt grafisch gemarkeerd.
Als u vragen hebt over onze privacyverklaring kunt u te allen tijde contact opnemen met onze functionaris(sen) voor gegevensbescherming. De contactgegevens vindt u hieronder.

 1. Naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en contactgegevens van de

functionaris voor gegevensbescherming

Deze informatie over gegevensbescherming is van toepassing op de gegevensverwerking door Welookpure en op de volgende websites of applicaties: www.welookpure.com

 1. Doeleinden van de gegevensverwerking, rechtsgronden en gerechtvaardigde belangen van Welookpure of een derde, alsmede categorieën van ontvangers

3.1. Bezoek van onze website/applicatie

Wanneer u onze website/applicatie bezoekt, zendt de browser die op uw eindapparaat wordt gebruikt automatisch informatie naar de server van onze website/applicatie en wordt deze informatie tijdelijk

opgeslagen in een zogenaamd logbestand. Daar hebben wij geen invloed op. De volgende informatie wordt, zonder dat u daarop invloed kunt uitoefenen, verzameld en opgeslagen tot ze automatisch wordt gewist:

 • IP-adres van het toegang vragende apparaat dat geschikt is voor internet, • datum en tijdstip van toegang,

 • naam en URL van het opgevraagde bestand,

  • website/applicatie van waaruit de toegang plaatsvond (referrer URL).


• de door u gebruikte browser en eventueel het besturingssysteem van uw voor internet geschikte computer als ook de naam van uw internetprovider


De rechtsgrond voor de verwerking van het IP-adres is artikel 6 lid 1 sub f) AVG. Ons gerechtvaardigd belang blijkt uit de hierna genoemde doeleinden van de verzameling van gegevens. Wij willen u er nog op wijzen dat wij uw identiteit uit de verzamelde gegevens niet direct kunnen afleiden en dat wij dat ook niet zullen doen.

Het IP-adres van uw eindapparaat en de andere hierboven vermelde gegevens worden door ons gebruikt voor de volgende doeleinden:

• de totstandkoming van een probleemloze verbinding waarborgen,

• een comfortabel gebruik van onze website/applicatie waarborgen,

• het analyseren van de veiligheid en stabiliteit van het systeem.

De gegevens worden gedurende 7 dagen opgeslagen en daarna wordt het IP-adres automatisch gewist. Deze informatie wordt door ons om veiligheidsredenen, maar wel zonder uw IP-adres, in logbestanden langer opgeslagen en na 31 dagen verwijderd. De gegevens in de logbestanden worden apart van uw andere gegevens opgeslagen.

Verder gebruiken wij voor onze website/applicatie zogenaamde cookies, tracking tools, targeting methodes en social media plug-ins. Om welke procedures het hier precies gaat en hoe uw gegevens voor dit doel worden gebruikt, wordt hierna in punt 3.4 nader toegelicht.


Voor zover u in uw browser, in uw besturingssysteem of in andere instellingen van uw eindapparaat hebt ingestemd met de zogeheten geolocalisatie, zullen wij deze functie gebruiken om u individuele diensten met betrekking tot uw huidige locatie te kunnen aanbieden (bijvoorbeeld de locatie van het dichtstbijzijnde filiaal). Dit gebeurt in het kader van het zoeken naar filialen van packstations en postkantoren, alsook het zoeken naar filialen van een van onze parfumerieën aan de hand van uw GPS-gegevens. De opgehaalde GPS-gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de desbetreffende diensten. U kunt deze toegang tot de GPS-gegevens met de instellingen van uw toestel te allen tijde uitschakelen. Het is dan echter niet meer mogelijk om automatisch een filiaal/postkantoor/packingstation in uw buurt te lokaliseren en op te zoeken. Het is echter nog steeds mogelijk te zoeken door een postcode of een plaats in te voeren. De op deze manier verwerkte locatiegegevens zullen wij uitsluitend voor deze functie verwerken. Na het gebruik worden uw gegevens gewist.

3.2. Sluiten, uitvoeren of beëindigen van een overeenkomst

3.2.1 Gegevensverwerking bij het sluiten van een overeenkomst
Zakelijke doelstellingen van Welookpure zijn de verkoop op afstand van goederen en diensten, de detailhandel in het kader van door overheidsinstanties verleende vergunningen en de serieproductie van de aangeboden goederen. In dit kader verwerken wij de gegevens die nodig zijn voor het sluiten, uitvoeren of beëindigen van een overeenkomst. Daartoe behoren:

• voornaam, achternaam, titel, aanhef
• factuur- en afleveradres, eventueel aanvullende adresgegevens • packstation en DHL klantnummer

• e-mailadres
• factuur- en betaalgegevens
• bedrijfsnaam en btw-nummer • indien nodig geboortedatum • indien nodig telefoonnummer

De rechtsgrond hiervoor is artikel 6 lid 1 sub b) AVG. Dit houdt in dat u ons de gegevens verstrekt op basis van de bestaande contractuele relatie met u. Voor het verwerken van uw e-mailadres zijn wij uit hoofde

van een bepaling in het Burgerlijk Wetboek verplicht een elektronische bestelbevestiging te versturen in de vorm van een verzendbevestiging (artikel 6 lid 1 sub c) AVG). Voor zover wij uw contactgegevens niet gebruiken voor reclamedoeleinden (zie hieronder 3.3) slaan wij de voor de afwikkeling van de overeenkomst verzamelde gegevens op tot het verstrijken van de wettelijke of eventueel contractuele vrijwarings- en garantierechten. Na afloop van deze termijn bewaren wij de conform handels- en belastingwetgeving vereiste gegevens van de contractuele relatie gedurende de daarvoor wettelijk verplichte periodes. Gedurende deze periode (meestal 7 jaar vanaf de totstandkoming of beëindiging van de overeenkomst) zullen de gegevens alleen worden herbewerkt bij controles door de belastingdienst.

Voorts is het voor de afwikkeling van de koopovereenkomst noodzakelijk om de volgende gegevens te verwerken:

Met de afwikkeling van de creditcardbetalingen, debetkaartbetalingen (Bancontact) en betalingen via Paypal is het bedrijf WorldPay (UK) Limited, The Walbrook Building, 25 Walbrook, London EC4N 8AF, Verenigd Koninkrijk, belast. Alle betalingsgegevens worden rechtstreeks in het systeem van WorldPay (UK) Limited in Londen ingevoerd en kunnen door ons niet worden gelezen of opgeslagen.

Informatie over uw afleveradres geven wij door aan een door ons ingeschakeld logistiek bedrijf voor de afwikkeling van de koopovereenkomst.

Om ervoor te zorgen dat de goederen worden geleverd in overeenstemming met uw wensen, gebruiken wij uw e-mailadres om voorafgaand aan de levering contact met u op te nemen met betrekking tot het tijdstip van levering.

3.2.2 Identiteit, kredietwaardigheid en overdracht aan kredietbureaus
Voor zover nodig verifiëren wij uw identiteit aan de hand van informatie van dienstverleners. De rechtsgrond hiervoor is artikel 6 lid 1 sub f) AVG. Doel is de bescherming van uw identiteit en het voorkomen van fraudepogingen en oninbare betalingen ten nadele van ons. De omstandigheid en het resultaat van ons onderzoek worden voor de duur van de contractuele relatie toegevoegd aan uw klantaccount of uw gastaccount.

In de loop van het bestelproces controleren wij ook uw kredietwaardigheid bij gebruik van daartoe aangewezen betaalwijzen. Voor dit doel geven wij de volgende gegevenstypen door aan zogenoemde

kredietbureaus die met ons samenwerken: Naam, adres, geboortedatum.

Indien u deze betaalmethoden als uw voorkeursbetaalmethoden in uw klantaccount wilt opslaan en u wilt eenmalig toestemming geven dat elke besteltransactie wordt gecontroleerd, dan is de rechtsgrond hiervoor de door u hieronder gegeven verklaring van toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a) AVG:

Hiermee geef ik toestemming dat Welookpure mijn kredietwaardigheid controleert. Het is mij bekend dat de controle aan het begin van het desbetreffende bestelproces wordt uitgevoerd en dat ik mijn toestemming te allen tijde kan intrekken.

U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door een verklaring te sturen naar het onder “Contact“ vermelde adres. De intrekking van de toestemming laat de rechtmatigheid van de persoonsgegevens die tot de intrekking zijn verwerkt onverlet.

De gegevens die u in het kader van een bestelling verstrekt, kunnen worden gebruikt om na te gaan of er sprake is van een atypische besteltransactie (bv. gelijktijdige bestelling van een groot aantal goederen op hetzelfde adres met gebruikmaking van verschillende klantaccounts). In beginsel hebben wij een gerechtvaardigd belang bij het uitvoeren van een dergelijke controle. De rechtsgrond voor de verwerking is artikel 6 lid 1 sub f) AVG.

Indien aan de overige wettelijke vereisten is voldaan, sturen wij gegevens met betrekking tot betalingsachterstanden of eventuele wanbetalingen ook door naar de met ons samenwerkende

kredietbeoordelaars. De rechtsgrond hiervoor is artikel 6 lid 1 sub f) AVG. Het hiervoor gerechtvaardigde belang vloeit voort uit het belang dat wij en derden hebben bij het beperken van contractuele risico's bij toekomstige overeenkomsten.

3.3. Gegevensverwerking voor reclamedoeleinden

De volgende passages hebben betrekking op de verwerking van persoonsgegevens voor reclamedoeleinden. Conform de AVG is een dergelijke gegevensverwerking in beginsel mogelijk op grond van artikel 6 lid 1 sub f) als er sprake is van een gerechtvaardigd belang. De duur van de gegevensopslag voor reclamedoeleinden is niet gebaseerd op strikte regels en is afhankelijk van de vraag of de opslag voor deze doeleinden wel noodzakelijk is.

Hoe er in geval van bezwaar wordt gehandeld, vindt u in punt 3.3.3.

3.3.1 Reclamedoeleinden van Welookpure en van derden
Indien u met ons een overeenkomst hebt gesloten, maakt u deel uit van ons klantenbestand. In dit geval zullen wij uw correspondentiegegevens zonder uw specifieke toestemming verwerken om u via deze weg informatie toe te sturen over nieuwe producten en diensten. Wij verwerken uw e-mailadres om u zonder uw uitdrukkelijke toestemming informatie te sturen over onze eigen, soortgelijke producten. U kunt al

bezwaar maken tegen deze dienst bij het betalen van uw bestelling of in elke klantinformatie aan het eind van de informatie.

3.3.2 Gepersonaliseerde reclame
Om ervoor te zorgen dat u alleen reclame ontvangt die voor u waarschijnlijk van belang is, wordt uw klantprofiel aangevuld met meer informatie en gecatalogiseerd. Daartoe wordt zowel statistische informatie gebruikt als informatie over u persoonlijk. Het doel is om u reclame toe te zenden die uitsluitend is afgestemd op uw werkelijke of waarschijnlijke behoeften en om u niet lastig te vallen met nutteloze reclame. Uw adres- en bestelgegevens worden door ons verwerkt voor onze eigen marketingdoeleinden.

3.3.3 Recht van bezwaar
U kunt te allen tijde kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van gegevens voor bovengenoemde doeleinden, afzonderlijk voor het betreffende communicatiekanaal en met werking voor de toekomst.

Daartoe volstaat een e-mail of brief naar de in punt 2 vermelde contactgegevens.
Voor zover u bezwaar maakt, wordt het betreffende contactadres geblokkeerd voor verdere promotionele gegevensverwerking. Wij wijzen u erop dat het in uitzonderingsgevallen kan voorkomen dat reclamemateriaal toch wordt verzonden nadat uw bezwaar is ontvangen. Dit is technisch gezien het gevolg van de benodigde doorlooptijd van advertenties en betekent niet dat wij geen gehoor geven aan uw bezwaar. Hierbij alvast hartelijk dank voor uw begrip.

3.3.4 Nieuwsbrieven
Op onze website bieden wij u de mogelijkheid om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Om er zeker van te zijn dat er geen fouten optreden bij het invoeren van het e-mailadres, maken wij gebruik van de dubbele opt-in procedure: Nadat u uw e-mailadres hebt ingevoerd in het registratieveld, sturen wij u een

bevestigingslink. Pas wanneer u op deze bevestigingslink klikt, wordt uw e-mailadres aan onze mailinglijst toegevoegd. De verwerking van uw elektronische contactgegevens vindt hier alleen plaats na uw toestemming (artikel 6 lid 1 sub a) AVG):

Door aanmelding geeft u Welookpure toestemming om de in uw klantaccount opgeslagen informatie (stamgegevens, aankoopgegevens) alsmede gebruiksgegevens (gebruik van online diensten van Welookpure) te verzamelen, te gebruiken voor eigen markt- en opinieonderzoek en u op basis daarvan gepersonaliseerde reclame en aanbiedingen toe te sturen, uitsluitend over producten en diensten uit de beauty-, kleding-, voedings- en lifestylebranche, te weten:

• per e-mail
• op de Welookpure Websites

• per post en wanneer u op welke wijze dan ook contact opneemt met Welookpure.

3.3.5 Pushmelding in de applicatie

In onze applicatie kunt u meldingen over actuele campagnes activeren. Om dit te doen, moet u het schuifje op groen zetten (iOS) of “uitschakelen” (Android) dat Welookpure u meldingen mag sturen wanneer u de applicatie downloadt of via de instellingen van de applicatie. Deze kennisgevingen worden uitsluitend verzonden op basis van uw toestemming (artikel 6 lid 1 sub a) AVG).

3.4 Cookies en vergelijkbare technologieën

3.4.1 Informatie en instellingen

Wij gebruiken cookies en andere technologieën om de functies van onze websites aan te bieden, om sociale media te integreren, om inhoud en advertenties te personaliseren en om het verkeer naar onze websites te analyseren.

U kunt hierover meer informatie vinden in de Cookie-instellingen door op de ‘i’ te klikken.

Klik op Cookie-instellingen onderaan de webpagina om toestemming te geven of in te trekken of om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen van uw gegevens. Als u ons hier uw toestemming hebt gegeven, kunt u die te allen tijde intrekken. De intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot het moment van de intrekking op grond van toestemming heeft plaatsgevonden.

3.4.2 Algemene informatie

Cookies zijn kleine bestanden die automatisch door uw browser worden aangemaakt en op uw eindapparaat (laptop, tablet, smartphone, enz.) worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt.

Cookies brengen geen schade toe aan uw eindapparaat en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware. In de cookie wordt informatie opgeslagen die verband houdt met het specifieke eindapparaat dat wordt gebruikt. Dit betekent echter niet dat wij u daarmee direct kunnen identificeren. Het gebruik van cookies dient enerzijds om het gebruik van ons aanbod voor u aangenamer te maken. Wij gebruiken zogenaamde sessiecookies om te herkennen dat u al eerder afzonderlijke pagina's van onze website hebt bezocht of dat u al bent ingelogd op uw klantenaccount. Deze worden automatisch verwijderd nadat u onze website hebt verlaten. Daarnaast maken wij voor de gebruiksvriendelijkheid gebruik van tijdelijke cookies die voor een bepaalde tijd op uw eindapparaat worden opgeslagen. Als u onze website opnieuw bezoekt om van onze diensten gebruik te maken, wordt automatisch herkend dat u al eerder bij ons bent geweest en welke gegevens u hebt ingevoerd en welke instellingen u hebt gebruikt, zodat u deze acties niet opnieuw hoeft uit te voeren.

Als u bij Welookpure een klantenaccount hebt en ingelogd bent of de functie "ingelogd blijven" activeert, wordt de in cookies opgeslagen informatie aan uw klantenaccount toegevoegd.

Wij gebruiken ook cookies om het gebruik van onze website statistisch bij te houden en te evalueren om ons aanbod voor u te optimaliseren en om informatie te tonen die speciaal op uw behoeften is afgestemd. Wanneer u terugkeert naar onze site stellen deze cookies ons in staat om automatisch te herkennen dat u al bij ons bent geweest. Deze cookies worden na een bepaalde tijd automatisch verwijderd.

De bewaartermijn van cookies hangt af van hun gebruiksdoel en is niet voor alle cookies gelijk. Daarnaast maken sommige van de in deze website geïntegreerde diensten met uw toestemming gebruik van zogenaamde pixel tags (ook wel webbakens genoemd): dit zijn kleine, meestal onzichtbare afbeeldingen die in websites en andere diensten worden geïntegreerd om statistische analyses uit te voeren, meestal voor marketingdoeleinden.

3.5. Klantaccount - Welookpure

Voor onze klanten die geregistreerd zijn bij Welookpure wordt winkelen bij www. Welookpure.com  een bijzondere ervaring. De registratie is gratis en opent de deur naar uw persoonlijke omgeving met talrijke Welookpure accountom zo oa onze exclusieve merk Exuviance te kunnen aanschaffen. U kunt Exuviance alleen aanschaffen als u een klantenaccount bij ons heeft. Om het winkelen voor u zo comfortabel mogelijk te maken, bieden wij u aan om uw

persoonsgegevens permanent op te slaan in een met een wachtwoord beschermd klantaccount. De aanmaak van het klantaccount geschiedt op vrijwillige basis en is gebaseerd op uw toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a) AVG. Na het opzetten van een klantaccount hoeft u uw gegevens niet telkens opnieuw in te voeren. U kunt uw persoonsgegevens die zijn opgeslagen in uw klantaccount ook te allen tijde bekijken en wijzigen.

Voor het aanmaken van een klantaccount moet u naast de bij de bestelling opgevraagde gegevens ook een zelfgekozen wachtwoord invoeren. Dat wordt samen met uw e-mailadres gebruikt om toegang te krijgen tot uw klantenaccount. Behandel uw persoonlijke toegangsgegevens vertrouwelijk en maak ze met name niet bekend aan onbevoegde derden. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het misbruik van wachtwoorden, tenzij wij voor dat misbruik verantwoordelijk zouden zijn. Houd er rekening mee dat u automatisch ingelogd blijft nadat u onze website hebt verlaten, tenzij u zich actief afmeldt. Uw winkelwagentje wordt door deze functie opgeslagen en een eenvoudige en snelle login wordt voor u

mogelijk gemaakt voor een periode van 3 maanden op hetzelfde eindapparaat door het instellen van een cookie. Een aankoop of het wijzigen van uw gegevens in het klantaccount is alleen mogelijk nadat u uw wachtwoord opnieuw hebt ingevoerd. Indien u geen gebruik wenst te maken van deze dienst, kunt u deze cookies ook verwijderen met de browserinstellingen, zoals beschreven in punt 3.4.1.

Bovendien kunt u zelf beslissen welke aanvullende persoonsgegevens u ons wilt toevertrouwen. Hoe meer wij over u weten, hoe beter wij op uw behoeften kunnen inspelen en hoe groter het comfort dat wij u op

www. Welookpure.com kunnen bieden. In het kader van het beauty-profiel kunt u ook gezondheidsrelevante gegevens opslaan (met name over huidtype, pigmentvlekken, haartype enz.), die door Welookpure voor individuele aanbiedingen worden geëvalueerd. Bovendien kunt u de door u gewenste betaalmethoden selecteren en daar uw betalingsgegevens of verschillende afleveradressen opslaan.

U kunt ook producten beoordelen terwijl u bent ingelogd met een bijnaam naar keuze, en u kunt een beoordeling in vrije tekst afgeven:

Kop: max. 50 tekens Beschrijving: 20 - 1500 tekens, geen scheldwoorden of beledigingen, geen details zoals e-mailadres, telefoonnummer, URL en geen verwijzingen naar andere leveranciers.

Productreviews kunnen ook op elk moment worden geanonimiseerd, zodat uw bijnaam wordt verwijderd.

U kunt uw klantaccount op elk moment verwijderen. Let er echter op dat hiermee niet tegelijkertijd de

gegevens worden verwijderd die in het klantaccount kunnen worden ingezien. In de regel zullen de over u opgeslagen gegevens onmiddellijk en in andere gevallen na 7 jaar na het verstrijken van de bestaande handelsrechtelijke en fiscale bewaarplicht worden gewist of geanonimiseerd.

3.6. Klantenservice / telefonische aanname van bestellingen

Als u telefonisch of via e-mail of chat contact opneemt met onze klantenservice en een verzoek hebt over uw bestelling, dan worden alle gegevens die al eerder aan ons zijn doorgegeven, bijvoorbeeld in het kader van een overeenkomst, of andere persoonsgegevens die u in het kader van uw verzoek aan ons doorgeeft, door onze klantenservice verwerkt. De verwerkte categorieën persoonsgegevens omvatten met name uw stamgegevens (zoals voornaam, achternaam, toegevoegde titels, contactgegevens (zoals privéadres, (mobiel) telefoonnummer, e-mailadres), de loggegevens die tijdens het gebruik van de IT-systemen worden gegenereerd, alsmede andere gegevens die u ons telefonisch wilt meedelen om uw verzoek te kunnen behandelen. Voor bepaalde taken kunnen wij externe dienstverleners belasten met de gegevensverwerking (met name voor de beantwoording van uw vragen over online bestellingen, alsmede telefonische bestellingen). Wanneer Welookpure met dergelijke dienstverleners samenwerkt, zijn zij contractueel gebonden om de

gegevensbescherming op dezelfde wijze in acht te nemen als Welookpure. De rechtsgrond voor de hier beschreven verwerkingen is artikel 6 lid 1 sub b) AVG (uitvoering van de overeenkomst en precontractuele maatregelen) of artikel 6 lid 1 sub a) AVG in combinatie met uw respectieve toestemming. Uw communicatiegegevens worden uiterlijk na 6 jaar gewist.

4. Ontvangers buiten de EU

Wij geven uw gegevens niet door aan ontvangers die buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd, tenzij u gebruik maakt van onze website. Door de onder punt 3.4 vermelde verwerkingen vindt er gegevensoverdracht plaats naar de servers van de door ons ingeschakelde aanbieders van tracking- of targeting-technologieën. Deze servers kunnen zich in de Verenigde Staten bevinden. Voor meer informatie, zie de gedetailleerde informatie in sectie 3.4.

5. Integratie van content van derden

Op sommige plaatsen op onze website hebben wij content van derden geïntegreerd. Dit betreft vaak video's, kaartdiensten, afbeeldingen of lettertypes. In verband met de integratie van deze content is het voor ons technisch noodzakelijk om uw IP-adres aan aanbiedende derden te verstrekken, zodat zij de content aan u kunnen tonen. Wij slaan uw IP-adres niet op om de content van derden te integreren. De

derde aanbieders kunnen, indien u daarmee instemt, met uw IP-adres, uw gebruik van cookies en andere technologieën (bijv. pixel tags, d.w.z. onzichtbare grafieken) eventueel uw surfgedrag volgen en naast uw IP-adres ook andere technische informatie verwerken (o.a. browsertype/versie, gebruikt besturingssysteem, de pagina die u eerder bezocht heeft, de hostnaam van het voor het browsen gebruikte apparaat en het tijdstip en andere informatie over het gebruik van ons online-aanbod).

De rechtsgrond voor het verwerken van uw gegevens is artikel 6 lid 1 zin 1 sub f) AVG. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het optimaliseren van onze website en het verbeteren van ons aanbod door ook content van derden te integreren.

Een meer gedetailleerde beschrijving van wie wij content integreren en hoe uw gegevens daarbij worden verwerkt, vindt u hieronder bij de respectieve beschrijving van de geïntegreerde inhoud.

• YouTube (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS). Privacyverklaring: https://policies.google.com/privacy

Een opt-out is mogelijk via: https://adssettings.google.com/authenticated

• Google Maps (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS). Privacyverklaring: https://policies.google.com/privacy

Een opt-out is mogelijk via: https://adssettings.google.com/authenticated

• Google Fonts (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS) Privacyverklaring: https://policies.google.com/privacy

Opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated
• Instagram (Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, VS)
Privacyverklaring: https://help.instagram.com/155833707900388
• MovingImage24 (movingimage EVP GmbH, Stralauer Allee 7, 10245 Berlijn)
Privacyverklaring: https://www.movingimage.com/gtc/privacy-policy-of-movingimage-evp-gmbh/

6. Uw rechten

6.1. Overzicht

Naast het recht op bezwaar met betrekking tot uw aan ons verleende toestemming, komen u, indien aan de betreffende wettelijke vereisten is voldaan, nog de volgende rechten toe:

- Recht van inzage over uw persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen op grond van artikel 15 AVG; in het bijzonder kunt u informatie opvragen over de verwerkingsdoeleinden, de categorie van persoonsgegevens, de categorieën ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, de geplande opslagperiode, de herkomst van uw gegevens, indien deze niet rechtstreeks bij u zijn verzameld,

Recht op rectificatie van onjuiste gegevens en recht op vervollediging van onvolledige gegevens conform artikel 16 AVG,

• Recht op gegevenswissing van uw bij ons opgeslagen gegevens conform artikel 17 AVG voor zover geen wettelijke of contractuele bewaartermijnen of andere wettelijke verplichtingen of rechten tot verdere opslag in acht moeten worden genomen,


• Recht op beperking van de verwerking van uw gegevens conform artikel 18 AVG, voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, maar u verzet zich tegen het wissen

van de persoonsgegevens; de verwerkingsverantwoordelijke de gegevens niet langer nodig heeft, maar u deze nodig heeft voor het instellen uitoefenen of onderbouwen van rechtsvorderingen of wanneer u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking conform artikel 21 AVG,

• Recht op overdraagbaarheid van gegevens conform artikel 20 AVG, d.w.z. het recht om geselecteerde bij ons over u opgeslagen gegevens in een gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen of het recht dat de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke worden doorgezonden,

• Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u zich hiervoor wenden tot de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werkplaats of van onze plaats van vestiging.

6.2. Recht van bezwaar

Conform de bepalingen van artikel 21 lid 1 AVG kan er bezwaar worden gemaakt tegen de gegevensverwerking om redenen die verband houden met de specifieke situatie van de betroffene.

Het bovengenoemde algemene recht van bezwaar geldt voor alle in deze bepalingen inzake gegevensbescherming genoemde verwerkingsdoeleinden die worden verwerkt conform artikel 6 lid 1 sub f) AVG. Anders dan bij het op gegevensverwerking voor marketingdoeleinden gerichte speciale recht

van bezwaar (vergelijk boven punt 3.3.3.) zijn wij conform AVG slechts verplicht om gevolg te geven aan een dergelijk algemeen bezwaar indien u daarvoor redenen van het grootste belang opgeeft (bijvoorbeeld een eventueel bedreiging van leven of gezondheid). Bovendien is er de mogelijkheid om contact op te nemen met de toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor Welookpure., de functionaris(sen) voor gegevensbescherming of info@juulsclinic.com

7. Gegevensbeveiliging

Alle gegevens die door u persoonlijk worden verzonden, met inbegrip van uw betalingsgegevens, worden verzonden met gebruikmaking van de algemeen aanvaarde en veilige standaard SSL (Secure Socket Layer). SSL is een veilige en beproefde standaard die ook wordt gebruikt bij bijvoorbeeld online bankieren. U herkent een beveiligde SSL-verbinding onder andere aan de s achter http (d.w.z. https://...) in de adresbalk van uw browser of aan het slotje in het onderste gedeelte van uw browser.

Wij gebruiken ook passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens te beschermen tegen manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies en tegen ongeoorloofde toegang door derden.

Wat is een veilig wachtwoord? Een veilig wachtwoord moet zuiver random worden gekozen en kan alle

tekens en speciale tekens bevatten die u met uw toetsenbord kunt produceren. In de regel moet u letten de volgende punten bij het maken van uw wachtwoord: Uw wachtwoord moet: - uit ten minste acht tekens bestaan, - hoofdletters, kleine letters, cijfers en speciale tekens bevatten, - om de drie maanden worden gewijzigd, - en elk account moet een eigen wachtwoord hebben.

Voorbeeld:

Vermijd het verzenden van wachtwoorden, login- of accountgegevens per e-mail. Vertrouwelijke gegevens zoals wachtwoorden mogen in het algemeen niet aan derden worden doorgegeven in verband met mogelijk misbruik! Beantwoord nooit onbekende reclamemails en klik niet op links die daarin staan. Op die manier bevestigt u aan de spammer dat uw adres werkelijk bestaat en wordt gebruikt. Hoe kan ik spam-mails herkennen? Lees hier meer over het herkennen van phishingmails. Welookpure is als afzender geverifieerd door trustedDialog, kan door alle e-mailproviders worden geïdentificeerd en kan als authentiek worden aangemerkt. U kunt dit herkennen aan het teken links van de afzender in uw inbox. Als u mails ontvangt zonder dit teken, zijn ze niet van Welookpure.

Als iemand u en ons probeert te bedriegen met uw creditcard, debetkaart of PayPal-account, volg dan de instructies van uw creditcardmaatschappij, debetkaartmaatschappij of PayPal op en stel ons onmiddellijk

op de hoogte via het e-mailadres info@ Welookpure .com. De meeste creditcardmaatschappijen, debetkaartmaatschappijen of PayPal zullen onder bepaalde voorwaarden de schade dekken die u lijdt door misbruik van uw creditcard, debetkaart of PayPal-account.

9. Wijzigingen in deze verklaring

Steeds als wij nieuwe producten of diensten introduceren, internetprocedures wijzigen of wanneer de internet- en IT-veiligheidstechnologie zich verder ontwikkelt, dient de “Privacyverklaring” te worden geactualiseerd. Wij behouden ons derhalve het recht voor de verklaring indien nodig te wijzigen of aan te vullen. Wij zullen de wijzigingen hier bekendmaken. Bezoek deze website daarom regelmatig om de actuele stand van de privacyverklaring te weten te komen.

beveiligde klantaccount.
• Verzilvering van de punten die u hebt verzameld of ingewisseld (beauty points).

 • Verbetering van het Welookpure-assortiment (marktonderzoek).
  • Gepersonaliseerde informatie en aanbiedingen uit het Welookpure assortiment (reclame) op de Welookpure websites, via de Welookpure App, in de Welookpure Beauty Tabs, per post en wanneer u contact opneemt met

Welookpure (bijvoorbeeld wanneer u een Welookpure parfumerie bezoekt of belt met de Welookpure klantenservice).

Indien u daarvoor afzonderlijk uw toestemming hebt gegeven, kunt u deze informatie en aanbiedingen ook per telefoon, per sms en per e-mail ontvangen overeenkomstig punt 5 van deze informatie over gegevensbescherming.

Al deze toepassingen zijn verplichte onderdelen van het Mijn Welookpure loyaliteitsprogramma, d.w.z. dat de desbetreffende verwerking van uw gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van uw Mijn Welookpure overeenkomst.

Indien u in het kader van het Mijn Welookpure programma gebruik maakt van de Welookpure Beauty Card Premium met betaalfunctie, zullen wij de gegevens ook gebruiken voor de verwerking en afwikkeling van de bijbehorende betalingen. Verdere bijzonderheden van de Welookpure Beauty Card Premium vindt u hieronder in punt 4.

3. Aard en omvang van de gegevensverwerking

Voor de hierboven vermelde doeleinden verzamelen en gebruiken wij de volgende gegevens:

a) De verplichte gegevens die u opgeeft wanneer u zich registreert voor het Mijn Welookpure programma (d.w.z. e-mailadres, wachtwoord, titel, achternaam, voornaam, geboortedatum; in het geval van de Welookpure Beauty Card Premium met betaalfunctie, waarmee kosten zijn verbonden, ook het adres en de bankgegevens).

b) Gegevens die worden verzameld bij het gebruik van de kaart of bij online-bestellingen (d.w.z. plaats en tijdstip van het gebruik van de kaart of van de online-bestelling, de gekochte goederen en diensten en de prijs daarvan, eventuele aanbiedingen of inkoopvoordelen waarvan u gebruik maakt, en in het geval van online-bestellingen uw factuuradres en afleveradres).

c) alle vrijwillige informatie die u verstrekt, bijvoorbeeld over uw interesses.

d) De gegevens die worden verzameld tijdens uw communicatie met Welookpure via de Welookpure websites, de Welookpure app, Welookpure Beauty Tabs en elke andere vorm van contact tussen u en Welookpure (bijvoorbeeld wanneer u een Welookpure parfumerie bezoekt of de Welookpure klantenservice belt) en, indien van toepassing, gegevens die tijdens het e-mailverkeer ontstaan, dat wil zeggen: welke van deze communicatiekanalen met Welookpure heeft u gebruikt en wanneer, welke van de daar gepresenteerde informatie en aanbiedingen u heeft bekeken en, indien van toepassing, gebruikt (klikgedrag).

Gegevens over uw eventuele klachten of reclames of over de uitoefening van vergelijkbare contractuele of wettelijke rechten worden in dit verband niet gebruikt.

De hierboven onder a) genoemde gegevens zijn noodzakelijk voor het sluiten van de overeenkomst.

Wij gebruiken de hierboven onder b) tot en met d) genoemde gegevens voor zover deze voortvloeien uit uw gebruik van het Mijn Welookpure programma.

Het gebruik van Mijn Welookpure is daarbij altijd vrijwillig, dat wil zeggen dat u vrij bent om te beslissen of u online wilt bestellen met uw Mijn Welookpure klantaccount of in de winkel uw Welookpure Beauty Card wilt gebruiken (en van de bijbehorende voordelen wilt profiteren).

Uw persoonsgegevens worden - behalve bij een gedocumenteerd vermoeden van misbruik of indien wij

hiertoe wettelijk verplicht zijn - alleen aan derden doorgegeven indien en voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of indien u tegenover Welookpure afzonderlijk met deze doorgifte heeft ingestemd.

5. E-mailcommunicatie, SMS en telefoongesprekken

Via een afzonderlijke verklaring kunt u ons een of meer toestemmingen geven met de volgende inhoud:

Ja, ik wil graag mijn individuele aanbiedingen, handige tips en trucs en andere informatie van Welookpure uit het Mijn Welookpure programma ook per [ ] e-mail [ ] SMS en/of [ ] telefoon ontvangen. (Kies de gewenste vorm(en) van toezending).

Op basis van deze toestemming sturen wij u alleen informatie over producten en diensten op het gebied van beauty, kleding, voeding en lifestyle. U kunt deze aparte toestemming voor reclame per e-mail, SMS en/of telefoon mondeling, schriftelijk of elektronisch geven en op elk moment intrekken, met betrekking tot e-mails bijvoorbeeld via de link “unsubscribe” die in elke e-mail staat.

Uw intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens voor het desbetreffende doel op basis van uw toestemming tot aan de intrekking.

Alleen als u ons deze toestemming(en) door middel van een aparte verklaring heeft gegeven, sturen wij u ook per e-mail of SMS of telefoon op uw persoonlijke interesses afgestemde informatie en aanbiedingen uit het Welookpure assortiment (reclame). Wij kunnen u ook programmaberichten per e-mail sturen die geen reclame zijn (bijv. kennisgevingen over de status van punten) als u geen toestemming hebt gegeven voor

het ontvangen van reclame per e-mail.

6. Registratie en aanmelding met bestaande onlineprofielen

Als u al een profiel heeft op Facebook, Google of Apple, kunt u dit profiel ook gebruiken om een Mijn Welookpure klantaccount aan te maken en vervolgens in te loggen op uw Mijn Welookpure klantaccount. De respectieve aanbieders Facebook, Google en Apple worden hierna gezamenlijk aangeduid als “profielproviders”.

Tijdens de registratie en ook daarna geeft de profielprovider bepaalde gegevens van uw profiel aan ons door. Wanneer u uw Mijn Welookpure klantaccount aanmaakt, zal de profielprovider u meedelen welke gegevens hij aan ons zal doorgeven. Het gaat met name om uw naam, uw e-mailadres, uw geboortedatum en, indien nodig, uw profielfoto. Wij zullen de doorgegeven gegevens alleen verwerken zoals beschreven in deze informatie over gegevensbescherming ten behoeve van het Mijn Welookpure programma.

Als u zich via een profielprovider registreert of aanmeldt bij Mijn Welookpure, controleert uw browser bij de betreffende profielprovider of u deze registratie of aanmelding hebt toegestaan. De profielaanbieder verneemt dan dat u zich registreert of inlogt bij Mijn Welookpure. De verdere verwerking van deze informatie door de profielaanbieder wordt beschreven in de respectieve gebruiksvoorwaarden en

gegevensbeschermingsinformatie van de profielaanbieder. U vindt de relevante informatie hier:

 • Facebook gegevensbeleid, cookie-beleid en gebruiksvoorwaarden
 • Google Privacyverklaring en gebruiksvoorwaarden
 • Apple privacybeleid en informatie over “Log in met Apple“

7. Gebruik van externe dienstverleners

Voor bepaalde taken kunnen wij voor de gegevensverwerking externe dienstverleners inschakelen (bijv. datacentra). Wanneer Welookpure met dergelijke dienstverleners samenwerkt, zijn zij contractueel gebonden om de gegevensbescherming op dezelfde wijze in acht te nemen als Welookpure.

8. Opslagperiode

Wij bewaren uw verplichte gegevens en eventuele vrijwillige gegevens zolang u deelneemt aan het Mijn Welookpure programma. Na deze periode en in andere gevallen 7 jaar vanaf het verstrijken van de bestaande handelsrechtelijke en de fiscale bewaarplicht worden ze gewoonlijk onmiddellijk gewist of geanonimiseerd.

Wij wissen of anonimiseren ook alle gegevens die tijdens het online bestellen of het gebruik van de kaart zijn verzameld, uiterlijk 7 jaar na het verstrijken van de handelsrechtelijke en fiscale bewaarplicht. Uw communicatiegegevens worden uiterlijk na 6 jaar gewist.

9. Rechtsgronden

De rechtsgrond voor de in punt 4 beschreven bijzonderheden met betaalfunctie is artikel 6 lid 1 sub f) AVG (belangenafweging, gebaseerd op ons belang om oninbare betalingen te voorkomen).

De rechtsgrond voor de hierboven in punt 5 beschreven e-mailcommunicatie, SMS en telefoongesprekken is artikel 6 lid 1 sub a) AVG, in combinatie met uw respectieve toestemming.

De rechtsgrond voor de opslag van de in punt 7 hierboven beschreven gegevens tot het verstrijken van de bestaande handelsrechtelijke en fiscale bewaarplicht is artikel 6 lid 1 sub c) AVG (nakoming van een wettelijke verplichting).

Voorts is de rechtsgrond voor de hier beschreven verwerkingen artikel 6 lid 1 sub b) AVG (uitvoering van de

overeenkomst en precontractuele maatregelen).

10. Uw rechten

U hebt het recht om kosteloos informatie te verkrijgen over uw persoonsgegevens die wij hebben opgeslagen. Indien aan de wettelijke vereisten is voldaan, hebt u ook het recht om deze gegevens te laten corrigeren, blokkeren of wissen.

U hebt tevens het recht om uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, van ons te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat; u kunt deze gegevens aan andere instanties (laten) doorsturen. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

U kunt ons ook per e-mail bereiken op:  info@juulsclinc.com

 

11. Actualisering van de privacyverklaring

Wij passen deze informatie over gegevensbescherming aan gewijzigde functionaliteiten of gewijzigde juridische omstandigheden aan. Wij raden u daarom aan de informatie over gegevensbescherming regelmatig in te zien.